一篇韵文识尽天下汉字(拼音版),四字一句、分门别类,为儿收藏

产品时间:2022-04-03 00:42

简要描述:

“只学一篇韵文便识天下汉字”,郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百科又韵语成章,高难度的写作换来了识字课本的全方位突破,小学6年的识字量,二个半月就可完成。《中华字经》是一种超级识字课本,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字 4000 个,涵盖了国家教育部、国家语委团结颁布的常用汉字和 HSK 考试纲领划定的四级汉字。...

推荐产品
详细介绍
本文摘要:“只学一篇韵文便识天下汉字”,郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百科又韵语成章,高难度的写作换来了识字课本的全方位突破,小学6年的识字量,二个半月就可完成。《中华字经》是一种超级识字课本,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字 4000 个,涵盖了国家教育部、国家语委团结颁布的常用汉字和 HSK 考试纲领划定的四级汉字。

威尼斯官方网址下载

“只学一篇韵文便识天下汉字”,郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百科又韵语成章,高难度的写作换来了识字课本的全方位突破,小学6年的识字量,二个半月就可完成。《中华字经》是一种超级识字课本,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字 4000 个,涵盖了国家教育部、国家语委团结颁布的常用汉字和 HSK 考试纲领划定的四级汉字。集识字、组词、习韵、正音、学知于一体,可使普通儿童学习4-6个月掌握一生常用的全部汉字,并经教育部语言文字研究所实验基地、多家幼儿园所验证,经公证处公证,5岁儿童4个月学完《中华字经》,牢固率为 74.6% ,即 2984 个字,提高现有识字速度的 15 - 20 倍。

Zhōng huá zì jīng中 华 字 经dì yī bù fēn第 一 部门qián kūn yǒu xù yǔ zhòu wú jiāng xīng chén mì bù dǒu bǐng zhǐ háng乾 坤 有 序, 宇 宙 无 疆, 星 辰 密 布, 斗 柄指 航。zhòu bái yè hēi rì míng yuè liàng fēng chí xuě wǔ diàn shǎn léi xiǎng昼 白 夜 黑,日 明 月亮,风 驰雪舞,电闪 雷 响。

yún téng zhì yǔ lù jié chén shuāng hóng ní xiá huī wù chén báo jiàng云腾 致雨,露结 晨 霜,虹 霓霞 辉,雾沉雹 降。chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng shí lìng yīng hòu hán lái shǔ wǎng春生 夏长,秋 收 冬藏,时 令应候,寒 来暑 往。

yuǎn gǔ hóng huāng hǎi tián cāng sāng lù dì piāo yí bǎn kuài pèng zhuàng远古 洪荒,海田 沧 桑,陆地漂 移 , 板块 碰 撞。shān yuè wēi é hú pō dàng yàng zhí bèi kuàng yě dǎo sā wāng yáng山 岳 巍 峨,湖 泊 荡 漾,植 被 旷 野,岛 撒 汪洋。bīng chuān dòng tǔ shā mò wò rǎng mù fēng shù sēn yán duō tān guǎng冰川冻 土,沙 漠 沃壤,木丰树 森 , 岩多 滩 广。niǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔ xiáng jìng tài hé xié wù zhǒng ān xiáng鸟飞兽走,鳞 潜 羽 翔,境 态 和 谐,物 种安 详。

xíng fēn shàng xià dào hé yīn yáng yōu míng yǎo miǎo tiān tǐ zhù zhāng形 分 上 下 , 道合阴阳,幽冥 杳渺,天 体著彰。níng qì wéi jīng jù néng yǐ chǎng suō nóng ér zhì jī wēi xiǎn liàng凝 气 为 精 ,聚能以 场,缩浓 而 质,积微 显 量。

huà jù huàn xū huǎng hū chéng xiàng qiáng gù líng ruò róu yì zhì gāng化 巨 幻 虚 , 恍 惚 成象 , 强 固 凌 弱 , 柔 亦 制 刚。zhōng jí bì fǎn cún xīng qū wáng sè kōng lún huí dòng jìng héng cháng终 极 必 反 , 存 兴 趋 亡 , 色 空 轮 回 ,动 静 恒 常。

wéi shí zhòng míng yī lǐ wàn fāng fù mǔ diē niáng méi chǐ nán wàng唯 实 众 名 , 一 理 万 方 , 父 母 爹 娘 , 没齿 难 忘。xiōng dì jiě mèi wēi kùn zhù bāng gū yí shū jiù qīn qi hù fǎng兄 弟 姐 妹 , 危 困 助 帮 , 姑 姨 叔 舅 , 亲 戚 互访。zhí nán guī shǎo bǔ yù zhuó zhuàng fū qī xiāng jìng mèng yì zāo kāng侄 男 闺 少 , 哺 育 茁 壮 , 夫 妻 相 敬 , 梦 忆 糟 糠。gé wū lín shě yù shì qiān liàng bó gōng yù pó cí xiào shàn yǎng隔 屋 邻 舍 , 遇 事 谦 谅 , 伯 公 妪 婆 , 慈 孝 赡 养。

zūn péng lǐ yǒu rén yì jūn láng yán huáng èr dì yáo shùn shàn ràng尊 朋 礼 友 , 仁 义 君 郎 , 炎 黄 二 帝 , 尧 舜 禅 让。yǔ qǐ shì xí miè jié shāng tāng zhōu wǔ fá zhòu hòu liè gè bāng禹 启 世 袭 , 灭 桀 商 汤 , 周 武 伐 纣 , 侯 列 各 邦。qín huáng jí quán hàn liú chǔ xiàng dǐng lì gē jù luàn jìn bā wáng秦 皇 集 权 , 汉 刘 楚 项 , 鼎 立 割 据 , 乱 晋 八 王。

nán běi duì zhì fǔ xiǔ suí yáng zhēn guān zhèng yào wǔ dài xù táng南 北 对 峙 , 腐 朽 隋 炀 , 贞 观 政 要 , 五 代 续 唐。chén qiáo bīng biàn chǐ rǔ jìng kāng yē lǜ wán yán yuán jiàn sòng jiāng陈 桥 兵 变 , 耻 辱 靖 康 , 耶 律 完 颜 , 元 建 宋 僵。zhōng lí tài zǔ chóng zhēn diào sàng qīng jūn rù guān dà chén zhù cáng钟 离 太 祖 , 崇 祯 吊 丧 , 清 军 入 关 , 大 臣 驻 藏。

fěn suì pàn zhuó lí yù shè jiāng tái wān fù guī shǒu wèi biān fáng粉 碎 叛 卓 , 犁 域 设 将 , 台 湾 复 归 , 守 卫 边 防。yā piàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng wù xū wéi xīn shè huì gǎi liáng鸦 片 战 争 , 英 占 香 港 , 戊 戌 维 新 , 社 会 改 良。xīn hài gé mìng sūn wén sī xiǎng lián méng kàng wō guó gòng liǎng dǎng辛 亥 革 命 , 孙 文 思 想 , 联 盟 抗 倭 , 国 共 两 党。

dìng dū jīng shī rén mín jiě fàng zhū zǐ bǎi jiā kǒng mèng lǎo zhuāng定 都 京 师 , 人 民 解 放 , 诸 子 百 家 , 孔 孟 老 庄。biǎn què líng yī lǔ bān qiǎo jiàng luó pán xiāo yào zhēn jiǔ liáo shāng扁 鹊 灵 医 , 鲁 班 巧 匠 , 罗 盘 硝 药 , 针 灸 疗 伤。cài lún bì shēng jiàn zhēn xuán zàng yì jīng lùn yǔ shǐ jì dá chàng蔡 伦 毕 升 , 鉴 真 玄 奘 , 易 经 论 语 , 史 记 达 畅。

hé tú luò shū suàn shù jiǔ zhāng xī sān hóng shuǐ liáo rú píng xiāng河 图 洛 书 , 算 术 九 章 , 西 三 红 水 , 聊 儒 瓶 厢。shī cí qǔ fù xì jù shuō chàng pí pá qín sè luó chǎ kēng qiāng诗 词 曲 赋 , 戏 剧 说 唱 , 琵 琶 琴 瑟 , 锣 镲 铿 锵。shēng xiāo wū yè wò dí yōu yáng zhēng yīn bēn fèn suǒ nà gāo kàng笙 箫 呜 咽 , 卧 笛 悠 扬 , 筝 音 奔 奋 , 唢 呐 高 亢。

jīng hào kuāng lú dǒng yuán xiāo xiāng mǐ fú xiě yì bēi hóng jùn áng荆 浩 匡 庐 , 董 源 潇 湘 , 米 芾 写 意 , 悲 鸿 骏 昂。bǐ mò zhǐ yàn biǎn méi yíng bǎng kǎi lì zhuàn kè bēi tiē cǎo kuáng笔 墨 纸 砚 , 匾 楣 楹 榜 , 楷 隶 篆 刻 , 碑 帖 草 狂。

dūn huáng shí kū cháng chéng wěi qiáng qīng tóng jiǎ gǔ lǚ yī shā shāng敦 煌 石 窟 , 长 城 伟 墙 , 青 铜 甲 骨 , 缕 衣 纱 裳。hǔ fú yuè jiàn táo mǎ yǒng zàng cǎi cí bǎo wèng sī chóu tā xiāng虎 符 越 剑 , 陶 马 俑 葬 , 彩 瓷 宝 瓮 , 丝 绸 他 乡。fán ěr sài gōng jīn zì tǎ zhuàng tài jī líng mù bǐ dé jiào táng凡 尔 赛 宫 , 金 字 塔 状 , 泰 姬 陵 墓 , 彼 得 教 堂。

zì yóu nǚ shén xī là sù xiàng zuì hòu wǎn cān chuàng zào yà dāng自 由 女 神 , 希 腊 塑 像 , 最 后 晚 餐 , 创 造 亚 当。tíng xiè lóu gé sì miào diàn láng péng mén bì hù zhàng shì lǜ chuāng亭 榭 楼 阁 , 寺 庙 殿 廊 , 蓬 门 荜 户 , 丈 室 绿 窗。

fǔ dì bié shù huà dòng diāo liáng tíng yuàn tà bù yǐng píng mù zhàng府 弟 别 墅 , 画 栋 雕 梁 , 庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障。chéng chén zǎo jǐng lí ba zhù zhuāng xián duò fú kào píng lán tiào wàng承 尘 藻 井 , 篱 笆 柱 桩 , 舷 舵 扶 靠 , 凭 栏 眺 望。

xuán yá qiào bì fēng luán dié zhàng quán pēn lán zhào tuān jí bào dàng悬 崖 峭 壁 , 峰 峦 叠 嶂 , 泉 喷 岚 罩 , 湍 急 瀑 宕。xiá gōu tán yuān xī jiàn liú tǎng chí qú yàn bà zhǎo zé ní táng峡 沟 潭 渊 , 溪 涧 流 淌 , 池 渠 堰 坝 , 沼 泽 泥 塘。xuán wō dài bō jiāo yǔ lián jiāng xiōng yǒng péng pài jīng tāo hài làng漩 涡 带 波 , 礁 屿 连 江 , 汹 涌 澎 湃 , 惊 涛 骇 浪。zāi lào yì xiè xùn cháo fú zhǎng cāng sōng shòu bǎi chuí liǔ máo yáng灾 涝 溢 泻 , 汛 潮 浮 涨 , 苍 松 寿 柏 , 垂 柳 毛 杨。

bā jiāo pú shàn bān zhú miè kuāng huái chūn yú huá shān guì róng zhāng芭 蕉 蒲 扇 , 斑 竹 篾 筐 , 槐 椿 榆 桦 , 杉 桂 榕 樟 ,zhāi fēi jǐn bì shān yuàn bīn páng píng pǔ lái yīn fēi kuī wù fāng斋 扉 紧 闭 , 栅 苑 濒 旁 , 坪 埔 莱 茵 , 菲 窥 坞 坊。qiáng wēi piān xiān pú hé wèi máng yùn dì jiá xīn bèi lěi lín láng蔷 薇 翩 跹 , 莆 菏 蔚 茫 , 蕴 蒂 荚 芯 , 蓓 蕾 琳 琅。

qí huā yì huì yàn lì róng yāng lán hé jú méi sì jì fēn fāng奇 花 异 卉 , 艳 丽 荣 秧 , 兰 荷 菊 梅 , 四 季 芬 芳。dù juān qì xuè fú róng jí xiáng mò lì fù yù méi guī cì máng杜 鹃 泣 血 , 芙 蓉 吉 祥 , 茉 莉 馥 郁 , 玫 瑰 刺 芒。

guā guǒ shū cài cōng suàn jiǔ jiāng huí jiāo qín kuí pí jiè là jiàng瓜 果 蔬 菜 , 葱 蒜 韭 姜 , 茴 椒 芹 葵 , 皮 芥 辣 酱。yún tái yù sǔn hú lu piáo ráng fān qié mó gu rǔ dàn chún niàng芸 苔 芋 笋 , 葫 芦 瓢 瓤 , 番 茄 蘑 菇 , 乳 蛋 醇 酿。diǎn yán shí cù cuì bo tián táng zhēn xiū zhǐ gān yáo zhuàn gāo liáng碘 盐 食 醋 , 脆 卜 甜 糖 , 珍 馐 旨 甘 , 肴 馔 膏 粱。pú táo měi jiǔ yù yè qióng jiāng kā fēi yì zhì míng chá shùn cháng葡 萄 美 酒 , 玉 液 琼 浆 , 咖 啡 益 智 , 茗 茶 顺 肠。

táo lǐ xìng shì zhī xiān wèi shuǎng yē yòu chéng jú kě yǐn pǐn cháng桃 李 杏 柿 , 汁 鲜 味 爽 , 椰 柚 橙 桔 , 渴 饮 品 尝。bō luó gān jú gǎn lǎn bīng láng lí zǎo píng zhā lì lì liú táng菠 萝 柑 橘 , 橄 榄 槟 榔 , 梨 枣 苹 楂 , 荔 栗 榴 棠。

kē dǒu bǎi wěi há má gǔ náng diào ěr qiū yǐn rú chóng mǎ huáng蝌 蚪 摆 尾 , 蛤 蟆 鼓 囊 , 钓 饵 蚯 蚓 , 蠕 虫 蚂 蟥。yīng wǔ xué shé mì fēng chuān máng biān fú qī dòng wú tóng yǐn huáng鹦 鹉 学 舌 , 蜜 蜂 穿 忙 , 蝙 蝠 栖 洞 , 梧 桐 引 凰。

zhī zhū qiān bǔ míng líng zhù liáng qīng tíng zhèn chì jiū péng zhāng bǎng蜘 蛛 牵 补 , 螟 蛉 蛀 粮 , 蜻 蜓 振 翅 , 鸠 鹏 张 膀。ōu yīng yàn què hú dié yuān yāng lǐ jì nián jīng wā bàng luó páng鸥 莺 燕 雀 , 蝴 蝶 鸳 鸯 , 鲤 鲫 鲇 鲸 , 蛙 蚌 螺 螃。yá é chán yǒng guī luǎn yì huáng wén yíng shǔ yǐ shé xiē shàn mǎng蚜 蛾 蝉 蛹 , 龟 卵 翼 蝗 , 蚊 蝇 鼠 蚁 , 蛇 蝎 鳝 蟒。

wú gōng dú xiàn xī shuài dēng chuǎng lù bèi hú li xióng bào chái láng蜈 蚣 毒 腺 , 蟋 蟀 蹬 闯 , 鹿 狈 狐 狸 , 熊 豹 豺 狼。yuán tí hóu zī tuó fū tǎ tǎng chú xīng pān shāo cí mǔ nì gāng猿 啼 猴 吱 , 鸵 孵 獭 躺 , 雏 猩 攀 梢 , 雌 牡 匿 冈。

shā zhōu luò tuó xùn jié líng yáng砂 舟 骆 驼 , 迅 捷 羚 羊。dì èr bù fēn第 二 部 分zhōng huá chū fán shuì shī jiàn xǐng jiǔ jiǔ jì mò qiān nián shǐ líng中 华 初 繁 , 睡 狮 渐 醒 , 玖 久 纪 末 , 千 年 始 零。hóng yè chāng shèng miào cè dì yíng zuǒ yòu jiān gù zǒng lǎn tǒng lǐng宏 业 昌 盛 , 妙 策 递 迎 , 左 右 兼 顾 , 总 揽 统 领。

nèi qǔ wěn jìn wài jiāo zhì tóng jiē tī guò dù qiè jì hěn měng内 取 稳 进 , 外 交 志 同 , 阶 梯 过 度 , 切 忌 狠 猛。liù zéi qī hài jiān shì shěn tīng jiè tān xū xiào jiàn yuē yí xíng六 贼 七 害 , 监 视 审 听 , 戒 贪 须 效 , 践 约 宜 行。biǎn è bāo jì shǎng quàn fá chéng cāo rèn zhí fǔ sāi juān jiù yíng贬 恶 褒 绩 , 赏 劝 罚 惩 , 操 刃 执 斧 , 塞 涓 救 荧。

shì rú tū qǐ chōu xīn xī píng tú féng xiǎn zhào xiāo yá yú méng势 如 突 起 , 抽 薪 熄 平 , 途 逢 险 兆 , 消 芽 于 萌。tiáo xī zhǐ fēn guì zài yòng héng yī fǎ móu zhì guān lì jiē zhèng调 息 止 纷 , 贵 在 用 衡 , 依 法 谋 治 , 官 吏 皆 正。tuī xián jiàn cái dǔ mào biàn róng chún pǔ kuān hòu xiá liè jìn zhōng推 贤 荐 材 , 睹 貌 辨 容 , 纯 朴 宽 厚 , 侠 烈 尽 忠。

gěng zhí sù yí jīn huái tǎn chéng chán mèi jiǎo huá jī mǐn huì yǐng耿 直 肃 仪 , 襟 怀 袒 诚 , 谄 媚 狡 猾 , 机 敏 慧 颖。xiè dài lǎn duò zhuō bèn lù yōng yú mèi hú tu piān cái zhìcōng懈 怠 懒 惰 , 拙 笨 碌 庸 , 愚 昧 糊 涂 , 偏 才 至 聪。xiū sè jū shù jié jiàn hàn xióng gōng jǐn wèi jù jiān mò chí zhòng羞 涩 拘 束 , 杰 健 悍 雄 , 恭 谨 畏 惧 , 缄 默 持 重。jiāo shē ào màn qiè nuò huáng kǒng chāo yì dú jū tián dàn yún níng骄 奢 傲 慢 , 怯 懦 惶 恐 , 超 逸 独 居 , 恬 淡 匀 宁。

cāi yí guǐ mì wēi yán yì yǒng bì bó qián chāo rǎng duó qí zōng猜 疑 诡 秘 , 威 严 毅 勇 , 币 帛 钱 钞 , 攘 夺 其 宗。qǐ cái pàn lì jià zhí jūn děng wù gōng kāi chǎng zēng fù jiǎn qióng企 财 盼 利 , 价 值 均 等 , 务 工 开 厂 , 增 富 减 穷。zī chǎn lěi jì shuì lǜ jiā chéng yín háng dài kuǎn chǔ xù bèi chǒng资 产 累 计 , 税 率 加 乘 , 银 行 贷 款 , 储 蓄 倍 宠。

dǐ yā chāi jiè xún lì bù tíng gōng jǐ xū qiú shì huò chōng yíng抵 押 拆 借 , 循 例 不 停 , 供 给 需 求 , 市 货 充 盈。xiāo shòu mǎi mài kuī chà yú shèng zhài quàn gǔ piào bó dǔ shū yíng销 售 买 卖 , 亏 差 余 剩 , 债 券 股 票 , 博 赌 输 赢。wén zhuàn suī xǐ diē péi diān fēng xiū xián tuì yōu huàn lǜ shòu xiāo闻 赚 虽 喜 , 跌 赔 癫 疯 , 休 闲 退 优 , 涣 虑 受 逍。

jù bīn shū kè yōu xiè huān zhāo bǎ zhǎn jiǎng qù yǐ chuáng dú xiǎo拒 宾 疏 客 , 忧 谢 欢 招 , 把 盏 讲 趣 , 倚 床 读 晓。yóu jǐng fá dù jì jué xuān xiāo mào guàn bì zhī mǎng yuán chū tiáo游 景 筏 渡 , 迹 绝 喧 嚣 , 茂 冠 蔽 枝 , 莽 园 出 条。

bì lǐng dī cuì luò yè piāo yáo xīn chéng chè tòu yǎ yuè qù zào碧 岭 滴 翠 , 落 叶 飘 摇 , 心 澄 彻 透 , 雅 悦 去 燥。huī háo yì jiù jiā jù shū le qī zhū xiāng móu xiù méi xié wān挥 毫 绎 就 , 佳 句 抒 了 , 漆 珠 镶 眸 , 秀 眉 斜 弯。yīng kǒu hán xiào zhī yè yǐn xiàn áo bí dān qiào zhuì ěr shuāng huán樱 口 含 笑 , 脂 靥 隐 现 , 敖 鼻 单 翘 , 坠 耳 双 环。

shū é tán sāi lóng jīng fèng yǎn qiàn shǒu ǒu bì ruǎn jǐng xuē jiān舒 额 弹 腮 , 龙 睛 凤 眼 , 纤 手 藕 臂 , 软 颈 削 肩。wū fà bǐ tún sū xiōng yāo jiān xiū tuǐ fù qū gōng jiǎo tíng zhàn乌 发 比 臀 , 酥 胸 腰 间 , 修 腿 负 躯 , 弓 脚 婷 站。mù yù jié shēn shū zhuāng qiáo bàn báo dài qīng shī jìng yào jiǎo lián沐 浴 洁 身 , 梳 妆 乔 扮 , 薄 黛 轻 施 , 靓 耀 矫 莲。

fú jǐn shì pèi bīn líng xiù duàn zàn tàn chēng sòng wǎn ruò é xiān服 锦 饰 佩 , 缤 绫 绣 缎 , 赞 叹 称 颂 , 宛 若 娥 仙。ē mí tuó fó jué wù róng yuán sēng ní jì mò pú sà xiàng shàn阿 弥 陀 佛 , 觉 悟 融 圆 , 僧 尼 寂 寞 , 菩 萨 向 善。qíng tóu xì yīn yù jìng jiàn yuán zhuǎn shí mí xìng kǔ lè nǎo fán情 投 系 姻 , 欲 净 见 缘 , 转 识 迷 性 , 苦 乐 恼 烦。

shèng dàn jī dū yuán zuì shú huán mù dì biàn zhèng cái pàn xié duān圣 诞 基 督 , 原 罪 赎 还 , 目 的 辩 证 , 裁 判 邪 端。cháo jìn guì bài xiān zhī zhù chuán wǒ zhǔ bǎo yòu hǎo wá ā dān朝 觐 跪 拜 , 先 知 注 传 , 我 主 保 佑 , 好 娃 阿 丹。gé lín tóng huà yī suǒ yù yán shā wēng tuō shì fú mó tàn àn格 林 童 话 , 伊 索 寓 言 , 莎 翁 托 氏 , 福 摩 探 案。

dàn dīng gē dé jiā qiū shí tán péi gēn niú dùn ài yīn sī tǎn但 丁 哥 德 , 伽 丘 十 谈 , 培 根 牛 顿 , 爱 因 斯 坦。shì guǎn yīng ér kè lóng yí chuán xì bāo sù lěng tuō yǎng hé suān试 管 婴 儿 , 克 隆 遗 传 , 细 胞 速 冷 , 脱 氧 核 酸。

mài chōng shù mǎ jǐ hé guī fàn wǎng luò tōng xùn chéng kòng yáo gǎn脉 冲 数 码 , 几 何 规 范 , 网 络 通 讯 , 程 控 遥 感。qū zhú jiàn tǐng zhōu jì dǎo dàn jī guāng fú shè kǔn bǎng huǒ jiàn驱 逐 舰 艇 , 洲 际 导 弹 , 激 光 辐 射 , 捆 绑 火 箭。shēng nà cè jù pín yóu wū rǎn diǎn xiàn miàn duàn qiú hú cè xián声 纳 测 距 , 贫 铀 污 染 , 点 线 面 段 , 球 弧 侧 弦。

líng zhuī léng jiǎo tū āo dǐng jiān shù piě nà zhé dǒu gǒng tuǒ quān菱 锥 棱 角 , 凸 凹 顶 尖 , 竖 撇 捺 折 , 陡 拱 椭 圈。ào yùn jìng jì táo tài shāi xuǎn kuà yuè duǎn pǎo bèng tiào chēng gān奥 运 竞 技 , 淘 汰 筛 选 , 跨 跃 短 跑 , 蹦 跳 撑 竿。tiě bǐng biāo qiāng lěi zú pái lán qì chē lā lì jià shān shǐ fān铁 饼 标 枪 , 垒 足 排 篮 , 汽 车 拉 力 , 驾 舢 驶 帆。

dāo chuí gùn bàng gōu zhǎo zhàng biān suǒ liàn gàng líng shuāi jiāo jī quán刀 锤 棍 棒 , 钩 爪 杖 鞭 , 锁 链 杠 铃 , 摔 跤 击 拳。shěng qū shǔ jiāo cūn zhèn tún diàn gēng yún lóu pá bō pǎng jiǎo bàn省 区 署 郊 , 村 镇 屯 店 , 耕 耘 耧 耙 , 播 耪 搅 拌。nóng kěn guàn gài yú liè bó chuán chái péng chuī rè mù chù fèn yān农 垦 灌 溉 , 渔 猎 驳 船 , 柴 棚 炊 热 , 牧 畜 粪 烟。

mó yā jiào shī féi gōng lín dàn xué jiāo niào shēn huī mái shǐ qiǎn膜 压 窖 湿 , 肥 攻 磷 氮 , 穴 浇 尿 深 , 灰 埋 屎 浅。dào mài gǔ dòu bì má shǔ mián sù bāo zhī fū shú jiē jià gǎn稻 麦 谷 豆 , 蓖 麻 薯 棉 , 粟 苞 芝 麸 , 秫 秸 稼 秆。mí shǔ bí qí suō bài zhè wān gěng dī lǒng qí qiáo bǐ kē hàn糜 黍 荸 荠 , 蓑 稗 蔗 豌 , 埂 堤 垄 畦 , 荞 秕 稞 旱。

hé miáo yīng suì màn fù téng chán zōng lǚ níng méng fēng kē zǐ tán禾 苗 缨 穗 , 蔓 附 藤 缠 , 棕 榈 柠 檬 , 枫 棵 紫 檀。jiǎn yā dǎ chà jià jiē chā qiān kē lì zǐ hé zhū ruǐ jīng gǎn剪 丫 打 杈 , 嫁 接 插 扦 , 颗 粒 籽 核 , 株 蕊 茎 杆。

jī yā bào qún zhū zǎi mǎn quān lǘ luó kěn pō quǎn gǒu hù àn鸡 鸭 抱 群 , 猪 仔 满 圈 , 驴 骡 啃 坡 , 犬 狗 护 岸。jiù jū hǎn zōng xùn dú zhà huàn yú biē xiā xiè māo tù é cán厩 驹 罕 鬃 , 驯 犊 乍 唤 , 鱼 鳖 虾 蟹 , 猫 兔 鹅 蚕。xuán rào yīng gē āi gū hè yàn sù yíng zhā zhài zhěn gē dài dàn旋 绕 鹰 鸽 , 哀 孤 鹤 雁 , 宿 营 扎 寨 , 枕 戈 待 旦。

shào gǎng róng jiè kuà ruì pī jiān shuài qí tǐng bá xùn shì yuè yǎn哨 岗 戎 诫 , 挎 锐 披 坚 , 帅 旗 挺 拔 , 训 士 阅 演。pán jù jiào jìn qíng zhì hū hǎn wěi zhuāng gēn zōng xìn hào zhē yǎn磐 踞 较 劲 , 擎 帜 呼 喊 , 伪 装 跟 踪 , 信 号 遮 掩。shāo zòng jí shì jìng hū shùn zàn yù yú chěng wù bǎ hōng zhōu xiàn稍 纵 即 逝 , 竟 忽 瞬 暂 , 驭 舆 骋 骛 , 靶 轰 州 县。

chèn què sāo rǎo gòu zhù háo qiàn dié bào pín shèn yù dǎng zǔ lán趁 却 骚 扰 , 构 筑 壕 堑 , 谍 报 频 渗 , 御 挡 阻 拦。hào sǔn chóu sì mài lì wěi jiān gòu xiè fén zhǐ kuī shuǎi jìn yàn耗 损 酬 饲 , 迈 历 委 艰 , 垢 卸 焚 址 , 盔 甩 烬 焰。qín dí pò zhèn diào pài qiǎn fǎn wéi zhuī dǔ jié fú jiǎo quán jiān擒 敌 破 阵 , 调 派 遣 返 , 围 追 堵 截 , 伏 剿 全 歼。

zhǎn lǚ lìng zhào tuì shuāi wù yàn diāo bǎo cuī huǐ yōng jǐ táo cuàn崭 旅 另 召 , 蜕 衰 勿 厌 , 碉 堡 摧 毁 , 拥 挤 逃 窜。fú lǔ jiǎo xiè shèng bài qián yán wǎng yǔn kěn fǒu jǔ jué kǎi yàn俘 虏 缴 械 , 胜 败 前 沿 , 枉 允 肯 否 , 咀 嚼 凯 宴。cǎn zāo xī shēng sù guǒ xí juàn fén guān shī nào hún pò qǐn mián惨 遭 牺 牲 , 素 裹 席 卷 , 坟 棺 尸 闹 , 魂 魄 寝 眠。

huó zhe qí dǎo sǐ zé jì diàn lián fèng xùn zhí jiǎng gōng bān xián活 着 祈 祷 , 死 则 祭 奠 , 廉 奉 殉 职 , 奖 功 颁 衔。zǔ zhī chóu bèi fǔ xù shēn qiān bù shǔ liáo yuán tì lèi shān rán组 织 筹 备 , 抚 恤 申 签 , 部 属 僚 员 , 涕 泪 潸 然。

biāo bǐng míng cè xuán shuò càn làn彪 炳 铭 册 , 炫 烁 灿 烂。dì sān bù fēn第 三 部门yù láo jìn zú sī diǎn xíng xiàn cí sòng kū sù míng qū shēn yuān狱 牢 禁 卒 , 司 典 刑 宪 , 辞 讼 哭 诉 , 鸣 屈 伸 冤。chǎng shì máo dùn pōu céng bāo jiǎn diàn lǜ chāng zhuó zhāo huà jiè xiàn敞 释 矛 盾 , 剖 层 剥 茧 , 淀 滤 猖 浊 , 昭 划 界 限。

fáng ài zhēn chá huì lù shì huàn zǔ zhòu xià hu tiǎo xìn wū màn妨 碍 侦 察 , 贿 赂 仕 宦 , 诅 咒 吓 唬 , 挑 衅 侮 谩。jī fěng fěi bàng hún è chè yàn méng lóng jì liǎng réng liú xì xián讥 讽 诽 谤 , 浑 噩 撤 验 , 朦 胧 伎 俩 , 仍 留 隙 嫌。zhēn zhuó chān huǎng bāo bì wǔ mán yǔn duò jí jǐng yāng jí cí juàn斟 酌 掺 谎 , 包 庇 捂 瞒 , 陨 堕 棘 阱 , 殃 及 祠 眷。jiǎn jǔ chá fēng dài bǔ kui wán zuò jiān fàn kē jī ná xié bàn检 举 查 封 , 逮 捕 魁 顽 , 作 奸 犯 科 , 缉 拿 协 办。

yāo mó guǐ guài xiōng shà kù yán dǎi tú huài lèi zhēng níng zuǐ liǎn妖 魔 鬼 怪 , 凶 煞 酷 阎 , 歹 徒 坏 类 , 狰 狞 嘴 脸。lè bī háo kuò sōu guā bēi jiàn guǎi jià hái tí kēng mēng yùn cán勒 逼 豪 阔 , 搜 刮 卑 贱 , 拐 架 孩 提 , 坑 蒙 孕 残。dào fěi jié qiè qiāo zhà qī piàn suō shǐ sǒng yǒng héng zhēng bào liǎn盗 匪 劫 窃 , 敲 诈 欺 骗 , 唆 使 怂 勇 , 横 征 暴 敛。shāo shā qiǎng lüè zāi zāng wū xiàn zǎi nüè yín bà pǐ liè diāo mán烧 杀 抢 掠 , 栽 赃 诬 陷 , 宰 虐 淫 霸 , 痞 劣 刁 蛮。

xiá nì chāng jì róu lìn bìn huán wěi xiè fù guǎ tú lù bì zhǎn狎 昵 娼 妓 , 蹂 躏 鬓 鬟 , 猥 亵 妇 寡 , 屠 戮 毙 斩。máng shēn yòu yǐn dào zhì hūn àn bì nú duǒ bì yuàn chì zé qiǎn氓 绅 诱 瘾 , 倒 置 昏 暗 , 婢 奴 躲 避 , 怨 斥 责 谴。

xù ōu zī huò bì huì fàn làn tōu lòu jiǎ mào wàng fàn mù juān酗 殴 滋 祸 , 弊 秽 泛 滥 , 偷 漏 假 冒 , 妄 贩 募 捐。tì qiú kǎo wèn kuǐ lěi fū yǎn jiǎo xìng ráo shù qī gào shè miǎn剃 囚 拷 问 , 傀 儡 敷 衍 , 侥 幸 饶 恕 , 期 告 赦 免。

liào kào láng dāng chàn huǐ yǐ hàn cōng huāng shī cuò xú duó pǔ tuán镣 铐 锒 铛 , 忏 悔 已 憾 , 匆 慌 失 措 , 徐 踱 圃 团。chóu chú pái huái páng huáng bù tiān jiǒng jiāo chóu xù lún tuí gǒu chuǎn踌 躇 徘 徊 , 彷 徨 怖 添 , 窘 焦 愁 绪 , 沦 颓 苟 喘。shī zǎo qū huí máo cè chòu biàn jiǎ nà gài lǚ xīn gāng xī qiān虱 蚤 蛆 蛔 , 茅 厕 臭 便 , 钾 钠 钙 铝 , 锌 钢 锡 铅。niè tī zhě wū gè bèi bó fán péng gǒng guī liú běn qíng měng tàn镍 锑 锗 钨 , 铬 钡 铂 钒 , 硼 汞 硅 硫 , 苯 氰 锰 碳。

lǜ qīng hài fú xī tīng quē wán pī shēn xī xī fēn tài tóng quán氯 氢 氦 氟 , 烯 烃 炔 烷 , 砒 砷 硒 矽 , 酚 酞 酮 醛。qiāng táng zāng fǔ pí shèn suǐ dǎn chún sǎng hóu lóng yí yì fù tiǎn腔 膛 脏 腑 , 脾 肾 髓 胆 , 唇 嗓 喉 咙 , 颐 臆 腹 腆。

gāng kuà qí zhǐ xī lú kuàng jiǎn fáng biāo rǒng zhuì quán jiá hái qiàn肛 胯 脐 趾 , 膝 颅 眶 睑 , 肪 膘 冗 赘 , 颧 颊 骸 嵌。hān shǎ chī dāi lóng yǎ tān huàn gē da dòu zhěn nóng chuāng tū xuǎn憨 傻 痴 呆 , 聋 哑 瘫 痪 , 疙 瘩 痘 疹 , 脓 疮 秃 癣。méi fū sāo yǎng bā hén yù quán yōng jū zhì lì lài jiè bó wàn霉 肤 搔 痒 , 疤 痕 愈 痊 , 痈 疽 痔 痢 , 癞 疥 脖 腕。

zhàng biě bì qué cuì nüè yè àn gē bo yè chí jìng zhī dǒu chàn瘴 瘪 痹 瘸 , 瘁 疟 腋 胺 , 胳 膊 腋 弛 , 胫 肢 抖 颤。wèi yí kuì yáng jīn jī jìng luán xié lèi téng tòng páng guāng jūn zhān胃 胰 溃 疡 , 筋 肌 痉 挛 , 胁 肋 疼 痛 , 膀 胱 菌 沾。

ài zī qīn lüè wēn yì kuò sàn zhǒng liú ái zhèng láo bèi pí juàn艾 兹 侵 略 , 瘟 疫 扩 散 , 肿 瘤 癌 症 , 劳 惫 疲 倦。jǐng tì jí bìng zhěn yàng yù huàn shì mǔ gù yōng pú yì pìn huàn警 惕 疾 病 , 诊 恙 预 患 , 侍 姆 雇 佣 , 仆 役 聘 换。

dōng jiē cǎi gòu bàng chèng ròu xiàn zhǎng sháo lú zào liào duī chú guǎn东 街 采 购 , 磅 秤 肉 馅 , 掌 勺 炉 灶 , 料 堆 厨 馆。liū zhà xūn kǎo dùn zhǔ lǔ yān hōng bèi lào kàng huì chǎo zhuó shuàn溜 炸 熏 烤 , 炖 煮 卤 腌 , 烘 焙 烙 炕 , 烩 炒 灼 涮。

mēn bào liáo tàng pēng zhēng áo jiān fēng huàn pō lì yùn jiào zuì hān焖 爆 燎 烫 , 烹 蒸 熬 煎 , 烽 焕 泼 沥 , 酝 酵 醉 酣。hūn xīng fèi pú huá nèn dù gān lóng tì gāo zhǒu zhān rùn nuò wán荤 腥 肺 脯 , 滑 嫩 肚 肝 , 笼 屉 羔 肘 , 粘 润 糯 丸。jīng gāo mó jiǎo xī zhōu chóu fàn mí fèi gēng jiǔ yóu jìn màn mán粳 糕 馍 饺 , 稀 粥 稠 饭 , 糜 费 羹 灸 , 油 浸 漫 馒。

è zé cū cāo bǎo tī nì xián yào shi niǔ kòu dōu dài wéi lián饿 择 粗 糙 , 饱 剔 腻 咸 , 钥 匙 纽 扣 , 兜 袋 帷 帘。hé tào xiāng guì wǎ guàn yú tán zào gāng yá jù bēi dié kuài wǎn盒 套 箱 柜 , 瓦 罐 盂 痰 , 皂 缸 牙 具 , 杯 碟 筷 碗。

zhàng màn xuē mào zhěng qí guà shuān hú guō pén tǒng qì mǐn xiá tán帐 幔 靴 帽 , 整 齐 挂 拴 , 壶 锅 盆 桶 , 器 皿 匣 坛。tiáo zhou lā jī kuàng zhé jiǎn fán jiā dāng ǎo páo lǒu jiù dēng sǎn笤 帚 垃 圾 , 矿 蛰 碱 矾 , 夹 裆 袄 袍 , 篓 臼 灯 伞。bō qiān jiǎo niǔ chā chú biǎo lián pīng pāng huàng tóng jiāng shéng kē bàn钵 钎 铰 钮 , 叉 橱 表 镰 , 乒 乓 晃 瞳 , 缰 绳 磕 绊。shān hú bèi ké mǎ nǎo méi tàn pào mò péng zhàng hāo wěi sà miǎn珊 瑚 贝 壳 , 玛 瑙 煤 炭 , 泡 沫 膨 胀 , 蒿 苇 飒 冕。

diàn chóu zū lìn bù wèi cǐ bān gǔn niǎn wō wò zhá zhù miǎo pàn佃 畴 租 赁 , 埠 位 此 般 , 辊 辗 蜗 斡 , 闸 贮 淼 畔。xiǎng jué bīn bīn zhòu yì juān juàn zhì líng bìng bó ē nuó nī màn享 爵 彬 斌 , 胄 裔 娟 隽 , 雉 翎 并 勃 , 婀 娜 妮 曼。

cāng fǔ xiù shí yòu mó mǎo hàn téng là yìn shuā zèng jì yóu jiàn舱 釜 锈 蚀 , 釉 磨 铆 焊 , 誊 蜡 印 刷 , 赠 寄 邮 件。suǒ xiè zhàng bù huì cì dié hàn qí pái yì pīn yá xiàng chù huàn琐 屑 账 簿 , 惠 赐 牒 翰 , 棋 牌 奕 拼 , 衙 巷 畜 豢。qǐ gài zhù tǎo diāo chī jī chán kù cāng xún luó áo yù fǔ kān乞 丐 住 讨 , 叼 吃 饥 馋 , 库 仓 巡 逻 , 翱 峪 俯 瞰。ān qí zhòu dùn chà nà jìn yuán kǎn kě qí qū chà jìng wān yán鞍 骑 骤 遁 , 刹 那 近 垣 , 坎 坷 崎 岖 , 岔 径 蜿 蜒。

zūn yú guǐ zhé guàng áo jùn diān pī lì guàn xiāo yū chǔ nì yān遵 逾 轨 辙 , 逛 遨 峻 颠 , 霹 雳 贯 霄 , 淤 础 溺 淹。shà zhuàng bēng tā yáo ān tún tián yì kuò qīng fù gū kuǎ suì hán厦 幢 崩 塌 , 窑 庵 囤 填 , 邑 廓 倾 覆 , 箍 垮 隧 涵。

huái xiè zhì gū pǔ jiàn tīng lán qiú yǒng shè tāo bó ào xùn xián淮 泄 滞 沽 , 浦 溅 汀 澜 , 泅 泳 涉 滔 , 渤 澳 浚 涎。bó bǎn huō quē wéi jiǎng wāi tān lòu cháo diāo cōng jī shū liè yán舶 舨 豁 缺 , 桅 桨 歪 坍 , 陋 巢 凋 囱 , 畸 枢 裂 檐。

yá hé jié kū zhā zǐ sāo shān yáo jué xiáo huò shì fēi què duàn涯 涸 竭 枯 , 渣 滓 臊 膻 , 谣 决 淆 惑 , 是 非 确 断。fān yì shòu kè kǎo jiū zuān yán wù cuò dān gē yóu yù qǐ gǎn翻 译 授 课 , 考 究 钻 研 , 误 错 耽 搁 , 犹 豫 岂 敢。yè piān huì gǎo biān jí jiào kān gù mí gěng gài zǎi bǎn dēng kān页 篇 汇 稿 , 编 辑 校 勘 , 故 谜 梗 概 , 载 版 登 刊。zhuān tí shān jié pǔ biàn liú lǎn jiā ǒu hūn pèi hán liàn sī yǐ专 题 删 节 , 普 遍 浏 览 , 嘉 偶 婚 配 , 函 恋 私 已。

xù shù mián yán huǎn chí xún mì zuò méi jiè shào qīng huò jiāo xí叙 述 绵 延 , 缓 迟 寻 觅 , 做 媒 介 绍 , 卿 获 娇 媳。chuí huáng náo bó yuè chuī jiào qǔ pào zhèn fáng zhái xuān fèi nòng lǐ槌 簧 铙 钹 , 乐 吹 轿 娶 , 炮 震 房 宅 , 宣 沸 弄 里。lǎ ba zào shǎng mù cuī chuàn yì dīng zhǔ qīn péi bèi fèn ǎi dī喇 叭 噪 晌 , 暮 催 串 艺 , 叮 嘱 钦 陪 , 辈 份 矮 低。

shù niè jì sì kūn zhòng shēng zǐ jiǎn tiē chěng sòng zú lǎo shěn xù庶 孽 继 嗣 , 昆 仲 甥 姊 , 柬 贴 逞 送 , 族 姥 婶 婿。gǎn fù yāo qǐng zhù hè qìng xǐ niǔ niē jú cù xiàn mù dù jí赶 赴 邀 请 , 祝 贺 庆 禧 , 扭 捏 局 促 , 羡 慕 妒 嫉。gē sǎo zī xún huǒ bàn cān yì bà mā ēn zhǔn yé nǎi píng pī哥 嫂 咨 询 , 伙 伴 参 议 , 爸 妈 恩 准 , 爷 奶 评 批。

wú nǐ ǎn tā zán mén miǎn lì mú yàng jùn qiào xián shū líng lì吾 你 俺 她 , 咱 们 勉 励 , 模 样 俊 俏 , 娴 淑 伶 俐。guān jīn qún shān hùn fǎng róng xù kuàng zhǎn qiàn zhào jìng shì yìng zī纶 巾 裙 衫 , 混 纺 绒 絮 , 框 展 倩 照 , 镜 示 映 姿。kòu shǒu jū gōng suí sú qiān xǐ dài bì bǐng guī chéng nuò huò yǔ叩 首 鞠 躬 , 随 俗 迁 徙 , 戴 璧 秉 圭 , 呈 诺 或 与。

shì dú hóng yuàn rán zhú qià yú rèn shēn pēi tāi ǒu tù miǎn xi誓 牍 弘 愿 , 燃 烛 洽 娱 , 妊 娠 胚 胎 , 呕 吐 娩 嬉。tè shū gòng xiàn yǒng xiǎng xūn yù特 殊 贡 献 , 永 享 勋 誉。

dì sì bù fēn第 四 部 分yòu zhì zǎo qiào wán shuǎ liàn xí tóu nǎo rèn niàn jué qín jiǎn xī幼 稚 早 窍 , 玩 耍 练 习 , 头 脑 认 念 , 诀 勤 简 析。yī èr mó fǎng sān sì yùn dǐ wǔ liù miáo huì qī bā pì yù壹 贰 摹 仿 , 叁 肆 韵 底 , 伍 陆 描 绘 , 柒 捌 譬 喻。yín cóng chàng ò yǒng kuā suǒ xī bèi qiàn shú jiù sòng sì pǔ lǚ吟 从 倡 哦 , 咏 夸 所 悉 , 背 欠 熟 旧 , 诵 似 谱 吕。

sháo nǔ xiāo mèi zhūn huì zhāo xī zī zhì fú něi cuō tuō zhì yì韶 努 宵 寐 , 谆 诲 朝 夕 , 孜 挚 弗 馁 , 磋 砣 窒 肄。pàng shòu xiǎo nān xiù tiǎn shǔn xī yī yā ā nǎ wèi hǒng guāi dí胖 瘦 小 囡 , 嗅 舔 吮 吸 , 咿 呀 啊 哪 , 喂 哄 乖 明日。

zuò mō gǔn pá chì hàn lín lí suì bàn juè jiàng chì jǐ luǒ pì坐 摸 滚 爬 , 炽 汗 淋 漓 , 岁 半 倔 犟 , 赤 脊 裸 屁。sǎ sǎo tīng chú cā mǒ zhuō yǐ dūn dǎo jǔ dèng jīng yíng bō lí洒 扫 厅 除 , 擦 抹 桌 椅 , 墩 蹈 矩 凳 , 晶 莹 玻 璃。jù cuò záo páo dùn xiān fēng bì qiāo chú gǎo chǎn luó wén bò ji锯 锉 凿 刨 , 钝 锨 锋 匕 , 锹 锄 镐 铲 , 箩 纹 簸 箕。xié wà chèn kù féng rèn zhuì xǐ zhān diàn tǎn rù liàng shài gēng tì鞋 袜 衬 裤 , 缝 纫 缀 洗 , 毡 垫 毯 褥 , 晾 晒 更 替。

āng fú guà zì wǎn xiù zhuó dí pù gài péng lǚ fèi pò diū qì肮 袱 褂 渍 , 挽 袖 濯 涤 , 铺 盖 篷 履 , 废 粕 丢 弃。bèng wèi jī tǒng chù rì sǒng yì zěn me xìng zǎ fǔ zuǒ dá yì泵 谓 唧 筒 , 矗 日 耸 屹 , 怎 么 姓 咋 , 辅 佐 答 翊。lì lín zhuàn dào qì jí nǎi bì shà quán é qǐng cì kě jiào yì莅 临 撰 到 , 砌 级 乃 陛 , 霎 诠 俄 顷 , 次 可 叫 翌。

dǔ lù shèn hěn wěn zòu wú bǐ xiá cī duì diàn lìn sè chǎn xī笃 录 甚 很 , 紊 奏 芜 鄙 , 暇 疵 兑 玷 , 吝 啬 阐 惜。wù wō nuǎn qín huì shuò wàng xī zhī hū zhě yě yī xū xī yǐ鹜 窝 暖 禽 , 晦 朔 旺 汐 , 之 乎 者 也 , 噫 嘘 兮 矣。qiě yòu yān zāi bā ma yù ne yāo wǔ yǒu sì yín mǎo chǒu yǐ且 又 焉 哉 , 吧 吗 吁 呢 , 夭 午 酉 巳 , 寅 卯 丑 乙。

bǐng gēng rén guǐ gān zhī jin xī dūn jūn mǔ jīn shí bǎi qiān yì丙 庚 壬 癸 , 干 支 今 昔 , 吨 钧 亩 斤 , 拾 佰 仟 亿。zhī měi miǎo gè chǐ cùn àng lí zhóu fú sōu bàn méi duǒ chá pǐ只 每 秒 个 , 尺 寸 盎 厘 , 轴 幅 艘 瓣 , 枚 朵 茬 匹。

zhōng xún liàng jiè běn zuò shǐ jì duì dàng fù chǔ zhàng shì tàng yú盅 旬 辆 届 , 本 座 矢 剂 , 队 档 副 处 , 仗 式 趟 隅。kāng kǎi yú kuài xiá ài chóu chàng fèn nù zēng hèn biē mèn dū nang慷 慨 愉 快 , 狭 隘 惆 怅 , 愤 怒 憎 恨 , 憋 闷 嘟 囔。wěi mí qiáo cuì jiù qiàn yì yàng lián mǐn cán kuì chuāng cè qī liáng萎 靡 憔 悴 , 疚 歉 抑 怏 , 怜 悯 惭 愧 , 怆 恻 凄 凉。tāo wā kōu jué dān tái káng bān jiū qiā kǎ wò lún pī nǐng bān掏 挖 抠 掘 , 担 抬 扛 搬 , 揪 掐 卡 握 , 抡 劈 拧 扳。

cuō róu kāi shì fú liáo tuō dǎn tǒng jiā lǒu kuò tuò pū qiào xiān搓 揉 揩 拭 , 拂 撩 拖 掸 , 捅 挟 搂 括 , 拓 扑 撬 掀。chāo lāo cuō pěng zhāi jiē zhuā jiǎn lèi dǎo chuí zá pāo rēng zhì guàn抄 捞 撮 捧 , 摘 揭 抓 拣 , 擂 捣 捶 砸 , 抛 扔 掷 掼。

pāi chuāi lǒng chě bā bō náo jiǎn nuó dā āi yè zhèng zhuài bó shuān拍 揣 拢 扯 , 扒 拨 挠 捡 , 挪 搭 挨 掖 , 挣 拽 搏 栓。chān hāng niǎn zhá juē táng xié niǎn niān yuán zhǔ shè zhěng cuò ào àn搀 夯 碾 轧 , 撅 搪 携 捻 , 拈 援 拄 摄 , 拯 挫 拗 按。

tān niǎn shāo zhǎo luò gǎo diào hàn chá duō chù jué zòu nǐ mǔ shàn摊 撵 捎 找 , 摞 搞 掉 捍 , 搽 掇 搐 抉 , 揍 拟 拇 擅。pēng sī bìn è diān wō tà zǎn yī zhuō jué lǔ sǒu chè bāi hàn抨 撕 摈 扼 , 掂 挝 挞 攒 , 揖 捉 攫 掳 , 擞 掣 掰 撼。

dìng jiàn xǐ máo qián dìng dù duàn shān zhá jiǒng niè róng zhù yě liàn钉 键 铣 锚 , 钳 锭 镀 锻 , 煽 铡 炯 镊 , 熔 铸 冶 炼。qiāo yǒng bǒ duò tī cǎi tà cuān pā dūn zào zhǒng cèng tí bá tan跷 踊 跛 跺 , 踢 踩 蹋 蹿 , 趴 蹲 躁 踵 , 蹭 蹄 跋 昙。mī jié dǔn dèng zhēng cǎi zhǎ zhān dīng qiáo chǒu miáo máng gǔ xiā kàn眯 睫 盹 瞪 , 睁 睬 眨 瞻 , 盯 瞧 瞅 瞄 , 盲 瞽 瞎 看。

piē zhǔ yāng wèi yūn shǔ jù xuàn shuí yà huì miù yè dìng é yàn瞥 瞩 央 未 , 晕 曙 炬 眩 , 谁 讶 讳 谬 , 谒 订 讹 谚。zhōu zhū yì chà gāi huī qì chán kān pī zhuān chá pēng zhēn cí kǎn诌 诛 谊 诧 , 该 诙 讫 谗 , 堪 坯 砖 碴 , 砰 砧 磁 砍。kē cí píng yíng miǎo miè niān fān róng jiè sháo zhàn zhòu fù jiǎo lǎn苛 茨 萍 萤 , 藐 蔑 蔫 蕃 , 茸 藉 芍 蘸 , 绉 缚 绞 缆。

gāng zōng wěi chuō juàn tāo bēng zhàn xuàn jiū liáo dì pí chè jǔ màn纲 综 纬 绰 , 绢 绦 绷 绽 , 绚 纠 缭 缔 , 毗 澈 沮 漫。zǎo sù ōu qìn róng niè shù huàn bīn yí nìng qī zhāng nào wā lián澡 溯 沤 沁 , 溶 涅 漱 浣 , 滨 沂 泞 沏 , 漳 淖 洼 涟。liáo còu lǐn liè zhēng pà dǒng wǎn qiāo dào chén jì yí shì qiè dàn潦 凑 凛 冽 , 怔 怕 懂 惋 , 悄 悼 忱 悸 , 怡 恃 惬 惮。

xīng è huī wǔ wéi qià shè guàn rěn kěn rě wèi dòng ào fèn diàn惺 愕 恢 怃 , 惟 恰 慑 惯 , 忍 恳 惹 慰 , 恫 懊 忿 惦。jiā xí qiāo lǐn zhuī zhá suō chuán xiē bāng léng zhà zhēn xiàng cáo zhàn枷 檄 橇 檩 , 椎 札 梭 椽 , 楔 梆 楞 榨 , 榛 橡 槽 栈。zhāng ruì liú líng fá yáo lǚ yǎn wēi cháng tǎng pì jǐn sì bàng jiǎn璋 瑞 琉 玲 , 乏 瑶 屡 奄 , 偎 偿 倘 僻 , 仅 伺 傍 俭。

gū yáng chǐ jù shí qiáo lǚ jiān gāo bó cuàn cù gòu fēn nǎi ān估 佯 侈 俱 , 什 侨 侣 笺 , 篙 箔 篡 簇 , 够 氛 氖 氨。āi shāng duǒ xū wéi huáng yìng lì nì suí xùn pò yū dòu bèng qì埃 墒 垛 墟 , 违 磺 硬 砾 , 逆 遂 逊 迫 , 迂 逗 迸 迄。tuì gāi zhè tíng tiáo è dié xī guì duò guǎ yǎo zuó pù qíng xī褪 赅 这 廷 , 迢 遏 迭 犀 , 刽 剁 剐 舀 , 昨 曝 晴 晰。qí è tūn yē rú líng chǔn zhí tā shē nín yǔ zhēn kuì cuì jì鳍 鳄 吞 噎 , 孺 龄 蠢 殖 , 它 赊 您 予 , 帧 聩 粹 既。

liú fú lào shàn tuó wèi xiē jū bǐng xíng xiá mào jiāo mǒu guà bì馏 凫 酪 膳 , 驮 猬 歇 狙 , 禀 型 辖 贸 , 胶 某 卦 敝。lún bìn chà huǎng xiē mò ái zhǎi diàn tuǒ nài tóng pō jùn chuō qì仑 殡 衩 幌 , 些 陌 皑 窄 , 甸 妥 奈 彤 , 颇 竣 戳 契。

zhōng biàn pà nài zhēn suì lóng yì lǜ wù mù qí béng dài è bì衷 辫 帕 耐 , 臻 祟 窿 诣 , 率 晤 睦 歧 , 甭 殆 厄 毖。fá qǔ hè qiào yān yè zhòu pì hē chì páo xiāo yāo he chǎo mà阀 龋 褐 鞘 , 阉 曳 皱 辟 , 呵 叱 咆 哮 , 吆 喝 吵 骂。fēn fù dí gu jī li wā lā duō suō láo dao kēng chi qī chā吩 咐 嘀 咕 , 叽 哩 哇 啦 , 哆 嗦 唠 叨 , 吭 哧 嘁 喳。

shēn hǒu háo xiào wēng sī liáo huá niè shì dié yǎo dōng qiàng āi shá呻 吼 嚎 啸 , 嗡 嘶 嘹 哗 , 啮 噬 喋 咬 , 咚 呛 唉 啥。tì tuò ké sou āi yō hēng hā xī rǎng hēi yàn pēi wěn cháo pā嚏 唾 咳 嗽 , 哎 哟 哼 哈 , 嘻 嚷 嘿 唁 , 呸 吻 嘲 啪。n fèi pí jin mi shì chī ma xiōng zhé bó wǎn jīng wèi hán dān嗯 吠 啤 噤 , 咪 嗜 嗤 嘛 , 匈 哲 亳 皖 , 兢 渭 邯 郸。yí dǎi lì dòng fén suí bà shàn jīn jì hù liáo zhè mǐn yuè shǎn彝 傣 傈 侗 , 汾 绥 罢 汕 , 津 冀 沪 辽 , 浙 闽 粤 陕。

huī è diān yú lǒng shǔ gàn qián guō wú zhào wèi niè lù kuàng yuán徽 鄂 滇 渝 , 陇 蜀 赣 黔 , 郭 吴 赵 魏 , 聂 路 况 袁。zhū xǔ gǒng dèng péng yáo lì hán cuī hú jiǎ zhèng sū yīn kòu tán朱 许 巩 邓 , 彭 姚 厉 韩 , 崔 胡 贾 郑 , 苏 殷 寇 谭。xiāo rèn shàng fù qiú shěn páng pān gōu lǎng wéi fǔ cóng huò lóu yán萧 任 尚 付 , 仇 沈 庞 潘 , 勾 朗 韦 甫 , 丛 霍 娄 闫。

zōu pǔ yú luò xuē wèi háng wǎn féng chǔ lù yí dí lài jī jiǎn邹 朴 俞 雒 , 薛 尉 杭 婉 , 冯 褚 禄 夷 , 狄 赖 稽 翦。bā wū yóu yú ōu fù xiāo fán gū lú hǎo pèi yīn xíng móu kàn巴 巫 尤 虞 , 欧 傅 肖 樊 , 辜 卢 郝 沛 , 荫 邢 牟 阚。céng jiǎng cáo dòu qiū shào mì ruǎn gōng qí jìn bào mù ní mò biàn曾 蒋 曹 窦 , 邱 邵 泌 阮 , 龚 祁 靳 鲍 , 穆 倪 莫 卞。

chún péi jì chú tái kuàng yǐn zhān zhēn wú xiāng gāo fān rú ǎi lán淳 裴 蓟 滁 , 邰 邝 尹 詹 , 甄 毋 襄 皋 , 藩 茹 蔼 蓝。hè rùn gā rèn sāi zhú gào xiǎn zhēn jiá yì quē cén kuí qiú luán赫 闰 嘎 韧 , 塞 竺 郜 冼 , 箴 郏 熠 阙 , 岑 奎 裘 栾。xīn rǔ jí shèn dí jiě chéng rǎn xīn fú jì zhào kē wǔ zhàn yàn忻 汝 汲 慎 , 翟 解 丞 冉 , 欣 苻 济 肇 , 柯 仵 湛 晏。

jī shē tóng miào lí gě xuān yuán嵇 佘 仝 缪 , 黎 葛 轩 辕。


本文关键词:威尼斯网址,一篇,韵文,识尽,天下,汉字,拼音,版,四字,一句

本文来源:威尼斯官方网址下载-www.jlsztz.com

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 详细地址:

  • 留言内容:

在线客服 联系方式 二维码

电话

012-22209630

扫一扫,关注我们